اطلاعات بلوک A طبقه همکف

بلوک A طبقه همکف، تیپ واحد A1

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 60 متر مربع

متراژ تراس: 7.5 متر مربع

مساحت کل واحد: 67.5 متر مربع

قیمت به دلار: 200.000,00$

بلوک A طبقه همکف، تیپ واحد A2

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 60 متر مربع

متراژ تراس: 7.5 متر مربع

مساحت کل واحد: 67.5 متر مربع

قیمت به دلار: 200.000,00$

بلوک A طبقه همکف، تیپ واحد S1

تعداد اتاق: واحد استریو

متراژ: 36.7 متر مربع

متراژ تراس: 7.1 متر مربع

مساحت کل واحد: 43.8 متر مربع

قیمت به دلار: 130.000,00$

اطلاعات بلوک A طبقه یک

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 60 متر مربع

متراژ تراس: 7.5 متر مربع

مساحت کل واحد: 67.5 متر مربع

قیمت به دلار: 200.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 60 متر مربع

متراژ تراس: 7.5 متر مربع

مساحت کل واحد: 67.5 متر مربع

قیمت به دلار: 200.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,2 متر مربع

متراژ تراس: 8,3 متر مربع

مساحت کل واحد: 60,5 متر مربع

قیمت به دلار: 180.000,00$

اطلاعات بلوک A طبقه دو

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9متر مربع

متراژ تراس: 7.5 متر مربع

مساحت کل واحد:60,4 متر مربع

قیمت به دلار: 180.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 54,9 متر مربع

متراژ تراس: 75,9 متر مربع

مساحت کل واحد: 130,8 متر مربع

قیمت به دلار: 330.000,00$

اطلاعات بلوک A طبقه سه

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 81,2 متر مربع

مساحت کل واحد: 134,1متر مربع

قیمت به دلار: 330.000,00$

اطلاعات بلوک A طبقه چهار

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 71,0 متر مربع

مساحت کل واحد: 123,9 متر مربع

قیمت به دلار: 330.000,00$

اطلاعات بلوک B طبقه همکف

تعداد اتاق: استدیو

متراژ: 36,6 متر مربع

متراژ تراس: 8,5 متر مربع

مساحت کل واحد: 45,1 متر مربع

قیمت به دلار: 130.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ : 59,5 متر مربع

متراژ تراس: 7,5 متر مربع

مساحت کل واحد: 67,5 متر مربع

قیمت به دلار: 200.000,00$

اطلاعات بلوک B طبقه یک

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,2 متر مربع

متراژ تراس: 8,2 متر مربع

مساحت کل واحد: 60,4 متر مربع

قیمت به دلار: 180.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 54,2 متر مربع

متراژ تراس: 7,5 متر مربع

مساحت کل واحد: 60,4 متر مربع

قیمت به دلار: 180.000,00$

اطلاعات بلوک B طبقه دو

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,2 متر مربع

متراژ تراس: 8,2 متر مربع

مساحت کل واحد: 60,4 متر مربع

قیمت به دلار: 180.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 7,5 متر مربع

مساحت کل واحد: 60,4 متر مربع

قیمت به دلار: 180.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 7,5 متر مربع

مساحت کل واحد: 60,4 متر مربع

قیمت به دلار: 180.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 54,9 متر مربع

متراژ تراس: 73,8 متر مربع

مساحت کل واحد: 128,7 متر مربع

قیمت به دلار: 330.000,00$

اطلاعات بلوک B طبقه سه

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 90,0 متر مربع

مساحت کل واحد: 142,9 متر مربع

قیمت به دلار: 330.000,00$

اطلاعات بلوک B طبقه چهار

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 70,5 متر مربع

مساحت کل واحد: 123,4 متر مربع

قیمت به دلار: 330.000,00$

اطلاعات بلوک C طبقه همکف

تعداد اتاق: استدیو

متراژ: 36,6 متر مربع

متراژ تراس: 7,1 متر مربع

مساحت کل واحد: 43,7 متر مربع

قیمت به دلار: 110.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 7,5 متر مربع

مساحت کل واحد: 60,4 متر مربع

قیمت به دلار: 180.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 7,5 متر مربع

مساحت کل واحد: 60,4 متر مربع

قیمت به دلار: 180.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 7,5 متر مربع

مساحت کل واحد: 60,4 متر مربع

قیمت به دلار: 180.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 7,5 متر مربع

مساحت کل واحد: 60,4 متر مربع

قیمت به دلار: 180.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 54,9 متر مربع

متراژ تراس: 10,5 متر مربع

مساحت کل واحد: 65,4 متر مربع

قیمت به دلار: 200.000,00$

اطلاعات بلوک C طبقه یک

تعداد اتاق: استدیو

متراژ: 36,6 متر مربع

متراژ تراس: 7,1 متر مربع

مساحت کل واحد: 43,7 متر مربع

قیمت به دلار: 110.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 7,5 متر مربع

مساحت کل واحد: 60,4 متر مربع

قیمت به دلار: 180.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 7,5 متر مربع

مساحت کل واحد: 60,4 متر مربع

قیمت به دلار: 180.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 7,5 متر مربع

مساحت کل واحد: 60,4 متر مربع

قیمت به دلار: 180.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 7,5 متر مربع

مساحت کل واحد: 60,4 متر مربع

قیمت به دلار: 180.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 54,9 متر مربع

متراژ تراس: 10,5 متر مربع

مساحت کل واحد: 65,4 متر مربع

قیمت به دلار: 200.000,00$

اطلاعات بلوک C طبقه دو

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,2 متر مربع

متراژ تراس: 71,5 متر مربع

مساحت کل واحد: 123,7 متر مربع

قیمت به دلار: 330.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 7,5 متر مربع

مساحت کل واحد: 60,4 متر مربع

قیمت به دلار: 180.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 7,5 متر مربع

مساحت کل واحد: 60,4 متر مربع

قیمت به دلار: 180.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 7,5 متر مربع

مساحت کل واحد: 60,4 متر مربع

قیمت به دلار: 180.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 54,9 متر مربع

متراژ تراس: 10,5 متر مربع

مساحت کل واحد: 65,4 متر مربع

قیمت به دلار: 200.000,00$

اطلاعات بلوک C طبقه سه

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 54,9 متر مربع

متراژ تراس: 79,6 متر مربع

مساحت کل واحد: 134,5 متر مربع

قیمت به دلار: 330.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 7,5 متر مربع

مساحت کل واحد: 60,4 متر مربع

قیمت به دلار: 180.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 71,6 متر مربع

مساحت کل واحد: 124,5 متر مربع

قیمت به دلار: 330.000,00$

اطلاعات بلوک C طبقه چهار

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 160,0 متر مربع

مساحت کل واحد: 212,9 متر مربع

قیمت به دلار: 350.000,00$

اطلاعات بلوک D طبقه همکف

تعداد اتاق: استدیو

متراژ: 36,6 متر مربع

متراژ تراس: 7,1 متر مربع

مساحت کل واحد: 43,7 متر مربع

قیمت به دلار: 130.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 54,9 متر مربع

متراژ تراس :10,5 متر مربع

مساحت کل واحد: 65,4 متر مربع

قیمت به دلار: 200.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 8,3 متر مربع

مساحت کل واحد: 61,2 متر مربع

قیمت به دلار: 180.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 8,3 متر مربع

مساحت کل واحد: 61,2 متر مربع

قیمت به دلار: 180.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 10,5 متر مربع

مساحت کل واحد: 63,4 متر مربع

قیمت به دلار: 200.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 7,1 متر مربع

مساحت کل واحد: 60,4 متر مربع

قیمت به دلار: 180.000,00$

اطلاعات بلوک D طبقه یک

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 54,9 متر مربع

متراژ تراس: 10,5 متر مربع

مساحت کل واحد: 65,4 متر مربع

قیمت به دلار: 200.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 8,3 متر مربع

مساحت کل واحد: 61,2 متر مربع

قیمت به دلار: 180.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 71,8 متر مربع

مساحت کل واحد: 124,7 متر مربع

قیمت به دلار: 330.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 10,5 متر مربع

مساحت کل واحد: 63,4 متر مربع

قیمت به دلار: 200.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 7,1 متر مربع

مساحت کل واحد: 60,0 متر مربع

قیمت به دلار: 180.000,00$

اطلاعات بلوک D طبقه دو

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 76,5 متر مربع

مساحت کل واحد: 129,4 متر مربع

قیمت به دلار: 330.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس: 70,0 متر مربع

مساحت کل واحد: 122,9 متر مربع

قیمت به دلار: 330.000,00$

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس :7,1 متر مربع

مساحت کل واحد: 60,0 متر مربع

قیمت به دلار: 180.000,00$

اطلاعات بلوک D طبقه سه

تعداد اتاق: یک خواب

متراژ: 52,9 متر مربع

متراژ تراس : 160,0 متر مربع

مساحت کل واحد: 212,9 متر مربع

قیمت به دلار: 350.000,00$